کارآفرینی

ادامه مطلب
«Bio Stage»

«Bio Stage»

پنل انتقال تجربیات «Bio Stage» با موضوع کارآفرینی زیستی سلسله رویدادهای کارآفرینی «استیج مدرس»، با موضوع «کارآفرینی ...