Post Grid Element

«هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده‌ها» برگزار شد.

«هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده‌ها» برگزار شد.

«میکروبیوم انسانی؛ از تحقیقات تا کاربردهای بالینی و صنعتی»

«میکروبیوم انسانی؛ از تحقیقات تا کاربردهای بالینی و صنعتی»

«ورکشاپ آموزش AutoDock»

«ورکشاپ آموزش AutoDock»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده‌ها» برگزار شد.

«هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده‌ها» برگزار شد.

«میکروبیوم انسانی؛ از تحقیقات تا کاربردهای بالینی و صنعتی»

«میکروبیوم انسانی؛ از تحقیقات تا کاربردهای بالینی و صنعتی»

«ورکشاپ آموزش AutoDock»

«ورکشاپ آموزش AutoDock»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»