Post Grid Element

«هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده‌ها» برگزار شد.

«هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده‌ها» برگزار شد.

نخستین همایش فناوری های نوین زیستی

نخستین همایش فناوری های نوین زیستی

گپ گعده«حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال»برگزار شد

گپ گعده«حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال»برگزار شد

«حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال»

«حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال»

«هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده‌ها» برگزار شد.

«هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده‌ها» برگزار شد.

نخستین همایش فناوری های نوین زیستی

نخستین همایش فناوری های نوین زیستی

گپ گعده«حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال»برگزار شد

گپ گعده«حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال»برگزار شد

«حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال»

«حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال»

«مفهوم و مدل‌های نظام نوآوری»

«مفهوم و مدل‌های نظام نوآوری»