Carousel Post Element

کارگاه عملی دو روزه آنتی بیوگرام

کارگاه عملی دو روزه آنتی بیوگرام

کارگاه آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی

کارگاه آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی

اولین رویداد رقابتی علمی دانشجویی فناوری های نانو و میکرو

اولین رویداد رقابتی علمی دانشجویی فناوری های نانو و میکرو

دوره آموزشی صفر تا صد زبان انگلیسی

دوره آموزشی صفر تا صد زبان انگلیسی

کارگاه«آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی»برگزار شد

کارگاه«آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی»برگزار شد

کارگاه بهینه سازی در نرم افزار متلب

کارگاه بهینه سازی در نرم افزار متلب

کارگاه عملی دو روزه آنتی بیوگرام

کارگاه عملی دو روزه آنتی بیوگرام

کارگاه آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی

کارگاه آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی

اولین رویداد رقابتی علمی دانشجویی فناوری های نانو و میکرو

اولین رویداد رقابتی علمی دانشجویی فناوری های نانو و میکرو

دوره آموزشی صفر تا صد زبان انگلیسی

دوره آموزشی صفر تا صد زبان انگلیسی

کارگاه«آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی»برگزار شد

کارگاه«آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی»برگزار شد

کارگاه بهینه سازی در نرم افزار متلب

کارگاه بهینه سازی در نرم افزار متلب

کارگاه عملی دو روزه آنتی بیوگرام

کارگاه عملی دو روزه آنتی بیوگرام

کارگاه آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی

کارگاه آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی

اولین رویداد رقابتی علمی دانشجویی فناوری های نانو و میکرو

اولین رویداد رقابتی علمی دانشجویی فناوری های نانو و میکرو

دوره آموزشی صفر تا صد زبان انگلیسی

دوره آموزشی صفر تا صد زبان انگلیسی

کارگاه«آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی»برگزار شد

کارگاه«آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی»برگزار شد

کارگاه بهینه سازی در نرم افزار متلب

کارگاه بهینه سازی در نرم افزار متلب