کاربرگ داوری

داوران محترم خواهشمند است بر اساس شاخص های زیر به دستاورد حاضر بین یک تا پنج امتیاز بدهید.

  1. یک.1 (خیلی کم)

  2. دو.2 (کم)

  3. سه.3 (متوسط)

  4. چهار.4 (زیاد)

  5. پنج.5 (خیلی زیاد)