پذیرش

در کدام بخش قصد همراهی با ما را دارید؟

تیم / فرد / ایده

تیم / فرد / ایده

در صورتی که قصد همکاری و استقرار در قالب تیمی / فردی دارید و یا دارای ایده‌ی نوآورانه در زمینه‌های پژوهشی و اجرایی هستید، در این بخش اطلاعات خود را وارد نمائید.
شروع

سرمایه‌گذار

سرمایه گذار

در صورتی که قصد همکاری به عنوان سرمایه‌گذار در طرح‌هایی با قابلیت تجاری‌سازی را دارید، در این بخش اطلاعات خود را وارد نمائید.
شروع

ثبت نیاز صنعتی

نیاز واحد صنعتی

جهت ثبت نیاز و چالش واحد صنعتی خود به منظور حل کاربردی مسئله توسط متخصصین و پژوهشگران مستقر در مجتمع، در این بخش اطلاعات خود را وارد نمائید.
شروع