فرم پذیرش (تیم / فرد / ایده)

فایل رزومه خام


دانلود

لطفا فایل دانلود و تکمیل کرده سپس در جای مشخص شده بارگذاری کنید