تیم اجرایی

آقای سجاد شیخ علیا لواسانی

مدیر مرکز نوآوری و مسئول طرح هدایت نامه

آقای مهربد مهرافزا

مسئول مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس

آقای مصطفی بابایی بارکلائی

مدیر اندیشکده مدرس

آقای امیرحسین کلهر

مسئول کارگروه معدن

آقای احسان خسروی

مسئول امور رسانه ای

خانم مریم صادقی

مدیر سیاست‌پژوهی علم و فناوری و مسئول ارزیابی طرح رویش هسته های فناور

آقای متین منسوبی

مسئول رشد و هسته سازی