تیم اجرایی

مهربد مهرافزا

مدیر عامل

سجاد شیخ‌علیالواسانی

مدیر ارزیابی و پروژه

محمد فرزانه

مدیر هسته‌سازی و هسته‌پروری

ملیکا کریمیان

مدیر توسعه و ترویج

فاطمه افشاری

مدیر رسانه و روابط عمومی

مهدیه نظرزاده

مدیر سیاست‌پژوهی