تیم اجرایی

آقای مهربد مهرافزا

مدیر عامل

آقای سجاد شیخ‌علیالواسانی

مدیر ارزیابی و پروژه

اقای محمدعلی غلامی

مدیر هسته‌سازی و هسته‌پروری

آقای مصطفی بابایی

مدیر اندیشکده مدرس

خانم زهرا فیروزی

مسئول میز بایو

خانم مریم صادقی

مدیر سیاست‌پژوهی علم و فناوری