تیم اجرایی

آقای سجاد شیخ علیا لواسانی

قائم مقام مجتمع و مدیر مرکز نوآوری

آقای سجاد شیخ علیا لواسانی

قائم مقام مجتمع و مدیر مرکز نوآوری

آقای مهربد مهرافزا

مسئول مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس

آقای مهربد مهرافزا

مسئول مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس

آقای مصطفی بابایی بارکلائی

مدیر اندیشکده مدرس

آقای مصطفی بابایی بارکلائی

مدیر اندیشکده مدرس

آقای امیرحسین کلهر

مسئول کارگروه معدن

آقای امیرحسین کلهر

مسئول کارگروه معدن

خانم مریم صادقی

مدیر سیاست‌پژوهی علم و فناوری و مسئول ارزیابی طرح رویش هسته های فناور

خانم مریم صادقی

مدیر سیاست‌پژوهی علم و فناوری و مسئول ارزیابی طرح رویش هسته های فناور