المان پست اسلایدر

«گروه صنعتی پارس خودرو»

«گروه صنعتی پارس خودرو»

«صنعت گیاهان دارویی و آموزش‌های لازم»

«صنعت گیاهان دارویی و آموزش‌های لازم»

«نمایشگاه محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو»

«نمایشگاه محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو»

«مهندسی عمران؛ فرصت‌های شغلی صنعت ساختمان»

«مهندسی عمران؛ فرصت‌های شغلی صنعت ساختمان»

«مواد پلیمری: مهندسی معکوس، نیاز امروز و فردا»

«مواد پلیمری: مهندسی معکوس، نیاز امروز و فردا»

کارگاه «فرآیند­های ارزیابی و حمایت از شرکت­های دانش­‌بنیان و خلاق»

کارگاه «فرآیند­های ارزیابی و حمایت از شرکت­های دانش­‌بنیان و خلاق»

«گروه صنعتی پارس خودرو»

«گروه صنعتی پارس خودرو»

«صنعت گیاهان دارویی و آموزش‌های لازم»

«صنعت گیاهان دارویی و آموزش‌های لازم»

«نمایشگاه محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو»

«نمایشگاه محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو»

«مهندسی عمران؛ فرصت‌های شغلی صنعت ساختمان»

«مهندسی عمران؛ فرصت‌های شغلی صنعت ساختمان»

«مواد پلیمری: مهندسی معکوس، نیاز امروز و فردا»

«مواد پلیمری: مهندسی معکوس، نیاز امروز و فردا»

کارگاه «فرآیند­های ارزیابی و حمایت از شرکت­های دانش­‌بنیان و خلاق»

کارگاه «فرآیند­های ارزیابی و حمایت از شرکت­های دانش­‌بنیان و خلاق»

«گروه صنعتی پارس خودرو»

«گروه صنعتی پارس خودرو»

«صنعت گیاهان دارویی و آموزش‌های لازم»

«صنعت گیاهان دارویی و آموزش‌های لازم»

«نمایشگاه محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو»

«نمایشگاه محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو»

«مهندسی عمران؛ فرصت‌های شغلی صنعت ساختمان»

«مهندسی عمران؛ فرصت‌های شغلی صنعت ساختمان»

«مواد پلیمری: مهندسی معکوس، نیاز امروز و فردا»

«مواد پلیمری: مهندسی معکوس، نیاز امروز و فردا»

کارگاه «فرآیند­های ارزیابی و حمایت از شرکت­های دانش­‌بنیان و خلاق»

کارگاه «فرآیند­های ارزیابی و حمایت از شرکت­های دانش­‌بنیان و خلاق»