المان پست اسلایدر

«هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده‌ها» برگزار شد.

«هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده‌ها» برگزار شد.

«میکروبیوم انسانی؛ از تحقیقات تا کاربردهای بالینی و صنعتی»

«میکروبیوم انسانی؛ از تحقیقات تا کاربردهای بالینی و صنعتی»

«ورکشاپ آموزش AutoDock»

«ورکشاپ آموزش AutoDock»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«سنجش از دور؛ مدیریت منابع آبی»

«سنجش از دور؛ مدیریت منابع آبی»

«کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری»

«کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری»

«هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده‌ها» برگزار شد.

«هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده‌ها» برگزار شد.

«میکروبیوم انسانی؛ از تحقیقات تا کاربردهای بالینی و صنعتی»

«میکروبیوم انسانی؛ از تحقیقات تا کاربردهای بالینی و صنعتی»

«ورکشاپ آموزش AutoDock»

«ورکشاپ آموزش AutoDock»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«سنجش از دور؛ مدیریت منابع آبی»

«سنجش از دور؛ مدیریت منابع آبی»

«کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری»

«کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری»

«هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده‌ها» برگزار شد.

«هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده‌ها» برگزار شد.

«میکروبیوم انسانی؛ از تحقیقات تا کاربردهای بالینی و صنعتی»

«میکروبیوم انسانی؛ از تحقیقات تا کاربردهای بالینی و صنعتی»

«ورکشاپ آموزش AutoDock»

«ورکشاپ آموزش AutoDock»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت سیستم‌های قدرت»

«سنجش از دور؛ مدیریت منابع آبی»

«سنجش از دور؛ مدیریت منابع آبی»

«کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری»

«کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری»