المان پست اسلایدر

کارگاه حضوری مقاله نویسی

کارگاه حضوری مقاله نویسی

اولین نشست تخصصی حوزه نانوفناوری پیشرفته

اولین نشست تخصصی حوزه نانوفناوری پیشرفته

بازدید از موسسه تات

بازدید از موسسه تات

از ایده تا کارآفرینی در حوزه سلامت و زیست فناوری

از ایده تا کارآفرینی در حوزه سلامت و زیست فناوری

طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع

طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع

سیزدهمین مسابقه فناوری نانو

سیزدهمین مسابقه فناوری نانو

کارگاه حضوری مقاله نویسی

کارگاه حضوری مقاله نویسی

اولین نشست تخصصی حوزه نانوفناوری پیشرفته

اولین نشست تخصصی حوزه نانوفناوری پیشرفته

بازدید از موسسه تات

بازدید از موسسه تات

از ایده تا کارآفرینی در حوزه سلامت و زیست فناوری

از ایده تا کارآفرینی در حوزه سلامت و زیست فناوری

طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع

طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع

سیزدهمین مسابقه فناوری نانو

سیزدهمین مسابقه فناوری نانو

کارگاه حضوری مقاله نویسی

کارگاه حضوری مقاله نویسی

اولین نشست تخصصی حوزه نانوفناوری پیشرفته

اولین نشست تخصصی حوزه نانوفناوری پیشرفته

بازدید از موسسه تات

بازدید از موسسه تات

از ایده تا کارآفرینی در حوزه سلامت و زیست فناوری

از ایده تا کارآفرینی در حوزه سلامت و زیست فناوری

طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع

طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع

سیزدهمین مسابقه فناوری نانو

سیزدهمین مسابقه فناوری نانو