المان پست اسلایدر

کارگاه عملی دو روزه آنتی بیوگرام

کارگاه عملی دو روزه آنتی بیوگرام

کارگاه آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی

کارگاه آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی

آموزش زبان

آموزش زبان

کارگاه«آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی»برگزار شد

کارگاه«آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی»برگزار شد

کارگاه بهینه سازی در نرم افزار متلب

کارگاه بهینه سازی در نرم افزار متلب

کارگاه حضوری مقاله نویسی

کارگاه حضوری مقاله نویسی

کارگاه عملی دو روزه آنتی بیوگرام

کارگاه عملی دو روزه آنتی بیوگرام

کارگاه آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی

کارگاه آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی

آموزش زبان

آموزش زبان

کارگاه«آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی»برگزار شد

کارگاه«آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی»برگزار شد

کارگاه بهینه سازی در نرم افزار متلب

کارگاه بهینه سازی در نرم افزار متلب

کارگاه حضوری مقاله نویسی

کارگاه حضوری مقاله نویسی

کارگاه عملی دو روزه آنتی بیوگرام

کارگاه عملی دو روزه آنتی بیوگرام

کارگاه آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی

کارگاه آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی

آموزش زبان

آموزش زبان

کارگاه«آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی»برگزار شد

کارگاه«آنالیز داده با ابزارهای هوش مصنوعی»برگزار شد

کارگاه بهینه سازی در نرم افزار متلب

کارگاه بهینه سازی در نرم افزار متلب

کارگاه حضوری مقاله نویسی

کارگاه حضوری مقاله نویسی